واحد اجرائیات واحد اجرائیات

آمار عملکرد واحد اجراییات منطقه در سال 95

تنظیم صورتجلسه تخلفات ساختمانی

1100 مورد

تهیه و ابلاغ اخطاریه توسط مأمورین اجراییات

379 مورد

برخورد با گودبرداری غیرمجاز و تعطیل نمودن آن

252  مورد

جمع آوری ابزار کار متخلفین ساختمانی

300 مورد

رسیدگی به شکایات واصله از شهروندان

385 مورد

توقیف خودروهای غیرمجاز

111 مورد

اخطار جمع آوری خاک و نخاله

214  مورد

رفع خطر (دیوار-گود)

112 مورد

جمع آوری مصالح ناشی از سد معبر

69 مورد

سرکشی ساختمان توسط مأمور فنی

روزانه

ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100

960  مورد

اخذ نمایندگی و اجرای حکم در پر نمودن گودها

93 مورد

تخریب پلهای غیر مجاز بر روی فضای سبز

163 مورد

تعطیل نمودن حفاریهای غیر مجاز

61 مورد

صورت برداری از واحدهای تجاری بدون مجوز

191 مورد