واحد فنی وشهرسازی واحد فنی وشهرسازی

رديف

آموزشی

مسکونی

تجاری

کارگاهی

اداری

انباری

   درمانی

جمع 

1

3

615

72

4

1

1

2

698