ادامه فعالیت در پروژه بلوار دفاع مقدس

ادامه فعالیت در پروژه بلوار دفاع مقدس


ادامه فعالیت در پروژه بلوار دفاع مقدس

تسطیح کل:13732

خاکبرداری:175مترمکعب

شن ریزی:1370متر مکعب

خاکریزی:1550مترمکعب

مبلغ قرارداد:2میلیارد ریال