آغاز بکار عملیات نوار سبز بلوار خاتمی

آغاز بکار عملیات نوار سبز بلوار خاتمی


آغاز بکار عملیات نوار سبز بلوار خاتمی

شامل خاکبرداری،سنگ جدول،شفته ریزی وموزاییک فرش