تقدیر معاون عمرانی وزیر کشور ورییس ستاد پیگیری وهماهنگی مناسب سازی کشور،رییس شورای شهر وشهردار یزد از فعالین در عرصه مناسب سازی در سطح منطقه سه

تقدیر معاون عمرانی وزیر کشور ورییس ستاد پیگیری وهماهنگی مناسب سازی کشور،رییس شورای شهر وشهردار یزد از فعالین در عرصه مناسب سازی در سطح منطقه سه


تقدیر معاون عمرانی وزیر کشور ورییس ستاد پیگیری وهماهنگی مناسب سازی کشور،رییس شورای شهر وشهردار یزد از فعالین در عرصه مناسب سازی در سطح منطقه سه

جمالی نژاد از مدیر منطقه ومعاون اداری مالی و مسوول فنی و عمرانی منطقه برای تلاش و پیگیری جهت مناسب سازی مسیرهای سطح منطقه با اهداء لوحی تقدیر وتشکر کرد.

درقسمتی از این لوح آمده است: نوع دوستی وهمت والای شما رادر همراه شدن با طرح هفت خوان برای ساختن شهری دسترس پذیر ومهربان با همه شهروندان را ارج می نهیم و بر خود می بالیم که شهر جهانی یزد دوستداران ودلسوزانی همچون شما دارد که قدم زدن در معابر و اماکن این کهن دیار تاریخی را تنها در هم قدمی با طیف های مختلف مردم لذت بخش می دانند.