واحد توافقات

عملکرد واحد توافقات در سالهای 89 تا 91
 
 

 

 

« عملکرد توافقات دريکساله 1393»

 

تعداد پرونده های ارسالی به مدیریت توسعه شهری شهرداری یزد

368 فقره