مسئول اجرائیات

محمد علی دهقان

مسئول اجرائیات

شرح وظایف :

-         ارسال صورتجلسه تخلفی به کمیسیون ماده صد

 

-         ابلاغ اخطاریه به شهروندان

 

-         رسیدگی به شکایات مردمی و مرکزپیام

 

-         توقیف خودرو یا مدارک خودرو متخلف

 

-         اخطاریه جمع آوری خاک و نخاله و مصالح سد معبر

 

-         رفع خطرگود یا دیوار

 

-         تخریب پل های غیرمجاز

 

-         اخذ نمایندگی و اجرای حکم (تخریب یا غیره)

 

-         تعطیل نمودن حفاری های غیرمجاز

 

-         جمع آوری ابزار کارساخت و سازه های غیرمجاز