مسئول اجرای احکام

حمید برزگری

مسئول اجرای احکام  

 

شرح وظایف:

  • اجرای آراء صادره قطعی از کمیسیون ماده صد
  • اجرای حکم قلع بنا ( تخریب ، رفع اشرافیت ، رعایت گذربندی) در سطح منطقه
  • پیگیری اخذ حکم ورود به ساختمان از معاونت دادستانی
  • اخذ حکم جهت پر نمودن گودبرداریهای غیرمجاز در سطح منطقه

 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق