مسئول املاک

محمد مطیعی

مسئول تملک ، آزادسازی و املاک 

 

شرح وظایف:

-          اقدام جهت پیشنهاد تهیه طرح اجرائی مصوب

-          تشکیل پرونده های آزادسازی طبق نقشه مصوب اجرائی

-          دعوت از هیأت ارزیاب شهرداری و کارشناسان رسمی دادگستری

-          ارسال پرونده ها جهت کارشناسی

-          دعوت از مالکین به جلسه آزادسازی و توافق با مالکین

-          تحویل ملک و تخریب و آزادسازی مسیر در طرح