مسئول امور مالی و قراردادها

مهناز نیک انور

کارشناس حسابداری

معاونت اموراداری ومالی منطقه

شرح وطایف :

-          صدور دستورات در هماهنگ نمودن عملیات مالی منطقه

-          تهیه برنامه عملیات مالی و قراردادهای منطقه

-          تهیه بودجه جاری و عمرانی در اختیار منطقه

-          تهیه و تنظیم اسناد مالی شامل ( اسناد کارپردازی ، پیمانکاری، تنخواه، استرداد سپرده ، درآمدی و ..)

-          تهیه و تنظیم کلیه قراردادها و پیگیری مراحل آن و ثبت در سیستم امور قراردادها و پیمانها

-          انجام تعهدات مالی درحداعتبارات مصوب ابلاغ شده به منطقه طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها

-          شرکت در جلسات کمیسیون معاملات ، مالی و بودجه

-          برگزاری کلیه مراحل مناقصات و پیگیری در جهت برگزاری جلسات

-          تامین اعتبار کلیه درخواستهای خرید و کنترل با بودجه و اعتبارات و ثبت در سیستم اعتبارات و بودجه

-          رسیدگی و کنترل کلیه اسناد حسابداری و بایگانی آنها

-          تهیه صورتجلسات و پیش نویس کلیه نامه های امور مالی و قراردادها

-          مغایرت گیری از کلیه حسابهای هزینه سپرده و ثبت در سیستم مغایرت

    -      انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق