نمایشگر یک مطلب

احمد عباسی زاده نوق

مسئول بایگانی

 

شرح وظایف :

-         بایگانی و ساماندهی نامه های دریافت شده از سوی دبیرخانه

-         ساماندهی برگه های خروجی و ورودی واحد اسکن

-         ساماندهی نقشه های تائید شده

-         ارسال و دریافت پرونده های فیزیکی

-         پرینت از سوابق بایگانی الکترونیک

-         ساماندهی پرونده های توافقات ، کمیسیون ماده صد و اجرائیات ، امور اداری ، درآمد ، عمران و ...

-         پاسخگویی به ارباب رجوع