مسئول خدمات شهری

محمدرضا دهقان طزرجانی

مسئول خدمات شهری

شرح وظایف:

-      نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری منطقه     

-      رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای عمرانی مصوب

-          رسیدگی و پیگیری شکایات مردمی در خصوص نظافت معابر و ....

-          پیگیری جهت جمع آوری خاکها و نخاله  بلاصاحب سطح منطقه

    -      انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق