مسئول دبیرخانه

میلاد صالحی

مسئول دبیرخانه

 

 شرح وظایف:

-          نظارت بر امور دبیرخانه ( تایپ ، ثبت و صدور نامه ها)

-          نظارت بر ارسال نامه های صادره و ارجاع به ادارات دیگر

-          همکاری در ثبت نامه های وارده و صادره دبیرخانه

-          صدور مجوزهای ساختمانی از طریق سیستم دبیرخانه (سرا)

-          ثبت پروانه های صادر شده ساختمانی ، عدم خلافی ها ، پایانکار و ...

    -      انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق