مسئول درآمد

سید ابوالفضل احمدی

مسئول واحد درآمد

 

شرح وظایف:

-          تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

-          نظارت و وصول عوارضات بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر

-          نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و بخشنامه ها