مسئول روابط عمومی


خانم توکلی

مسئول روابط عمومی

 

شرح وظایف:

-          پیگیری جهت پاسخگویی به درخواستهای تلفنی همشهریان و نامه های سامانه 137

-          ثبت آمار پروانه های ساختمانی و ارائه به بانک مرکزی

-          اطلاع رسانی و مستند سازی از طریق سیستم دبیرخانه و چاپ بنر و پوستر

-          هماهنگی جهت برگزاری مراسم های مختلف در منطقه

-          به روزرسانی و طراحی سایت شهرداری منطقه با ارائه اخبار و عملکردها

-          پیگیری و جمع آوری آمار واحدهای مختلف منطقه جهت ارائه عملکرد مقایسه ای

     -      انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مربوطه