مسئول طرح تفصیلی

محمد حسین خرم نژاد

مسئول طرح تفصیلی  

 

شرح وظایف:

-          مسئول تفکیک اراضی منطقه سه شهرداری

-          نماینده شهرداری در اداره ثبت اسناد و املاک یزد در خصوص اجرای ماده 45 و اصلاح سند مالکیت که مغایر با موقعیت محل باشد .

-          دبیر کمیسیون توافقات منطقه سه

-          مکاتبات با مدیریت توسعه طرحهای شهری و معاونت شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و ...

-          انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مربوطه