مسئول واحد عمران

سید مهدی میر باقری

مسئول واحد عمران 

 

شرح وظایف:

 -         احداث جوی و جدول و خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت معابر و خیابانها تا عرض 8 متر با توجه به امکانات منطقه و ترجیحا از طریق پیمانکاری بر اساس اختیارات مصوب

-          اقدام به پیاده روسازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر تحت نظارت محدوده قانونی منطقه

-          دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری

-          تعمیر و مرمت پلها ، جداول ، رفوژها ، ساختمانها و مستحدثات که در حیطه وظایف و نظارت منطقه واقع شده

-          بررسی صورت وضعیتهای پیمانی

-          اقدام به خاکبرداری ، زیرسازی ، آسفالت خیابانها با توجه به امکانات منطقه و ترجیحاً از طریق پیمانکاری

-        اقدام در پیگیری سایر پروژه های بزرگ عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب از طریق واگذاری کار به پیمانکار پس از طی تشریفات مناقصه برابر آئین نامه های شهرداریها

-          اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و امور فنی و عمران منطقه

    -      انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق