مسئول واحد فنی

فرهاد حکم اللهی

مسئول واحد فنی و شهرسازی

 

شرح وطایف :

 

-          بررسی گزارشات و پرونده های تشکیل شده از سوی مامورین فنی

-       نظارت برحسن اجرای کار جهت صدور پروانه های ساختمانی – عدم خلافی – تمدیدی و پایانکار و گواهی بانکی و غیره

-          صدور گواهی انتقال ، پاسخ به استعلامات ادارات

-          برسی و اقدام در خصوص طرح جامع و طرح تفصیلی شهر

-          اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر

-          انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق