مسئول واحد امانی

عباس زین العابدینی

مسئول واحد امانی  

شرح وظایف:

-          پیگیری امورات امانی منطقه زیر نظر مسئول عمران از قبیل پیاده روسازی ، مرمت ، حفر چاه جذبی و ...

-          اقدام به خاکبرداری ، زیرسازی ، آسفالت ، لکه گیری معابر

-          رفع خطر در سطح منطقه و همکاری با واحد خدمات شهری در زمان بحران

-          پیگیری درخواستهای مردمی مربوط به واحد عمران

-          بازدید اقدامات انجام شده توسط کارگران امانی و رسیدگی به مشکلات احتمالی آنها جهت ادامه کار

      -     انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق