واحد اجرائیات

 

شـــــــــــرح

3 ماهه اول

3 ماهه دوم

صورتجلسه تخلفي

210

185

ابلاغ اخطاريه به شهروندان اعم از اخطارجریمه وتخریب

572

733

رسيدگي به شكايات مردمي و مركز پيام

450

300

توقيف خودرو يا مدارك خودرو متخلف

25

18

اخطاريه جمع آوري خاك و نخاله و مصالح

350

290

رفع خطر گود يا ديوار

50

42

برخورد با گودبرداری غیرمجاز و تعطیل نمودن آن

130

105

جمع آوري مصالح حاصل از سد معبر

27

30

تخريب پلهاي غير مجاز

15

10

اخذ حکم نمایندگی نماینده دادستانی

20

15

اجراي حكم (اشرافیت،تخریب،گذربندی ...)

68

36

پلمپ ساختماني

9

6

تعطيل نمودن حفاريهاي غيرمجاز

65

81

جمع آوري ابزار كار ساخت و سازهاي غيرمجاز

160

135

پرونده هاي ارسالي از واحد اجرائيات به كميسيون ماده صد

195

180

اخطار و اعلام بدهی به بانک ها

-

-

 

شـــــــــــرح

شش ماهه دوم

صورتجلسه تخلفي

382

ابلاغ اخطاريه به شهروندان اعم از اخطارجریمه وتخریب

-

رسيدگي به شكايات مردمي و مركز پيام

766

توقيف خودرو يا مدارك خودرو متخلف

36

اخطاريه جمع آوري خاك و نخاله و مصالح

170

رفع خطر گود يا ديوار

45

برخورد با گودبرداری غیرمجاز و تعطیل نمودن آن

92

جمع آوري مصالح حاصل از سد معبر

20

تخريب پلهاي غير مجاز

30

اخذ حکم نمایندگی نماینده دادستانی

36

اجراي حكم (اشرافیت،تخریب،گذربندی ...)

-

پلمپ ساختماني

81

تعطيل نمودن حفاريهاي غيرمجاز

80

جمع آوري ابزار كار ساخت و سازهاي غيرمجاز

150

پرونده هاي ارسالي از واحد اجرائيات به كميسيون ماده صد

360

اخطار و اعلام بدهی به بانک ها

-

بررسی  وکنترل پرونده ها وتکمیل اطلاعات وارسال به مراحل بعدی

803

بررسی پرونده های درآمدی مربوط به کمیسیون 77

431

بازدید فنی وتهیه صورتجلسه

103

اخطار اول ودوم مربوط به کمیسیون ماده 100

859

ارسال پرونده به کمیسیون 77

431