خدمات شهری

 

 

    « عملكرد واحد خدمات شهری منطقه سه شهرداری در سال 95»

 

جمع آوري پسماند

(زباله و دپو )

(كيلوگرم )

خاك و نخاله

(کيلوگرم)

سرشاخه

(کيلوگرم )

نظافت معابر درجه يك

(مترمربع)

نظافت معابر درجه دو

(مترمربع)

جمع كل

19/535/115

4/869/791

1/221/265

800/259/830

314/780/214

 
  1. 1- جمع آوری زباله منطقه سه صفائیه و قاسم آباد توسط 6 دستگاه پرس بطور یک در میان طبق تقسیم بندی انجام شده و اطلاع رسانی به مردم و 3 دستگاه پرس در روز  در حال ل خدمات رسانی می باشد.

      2 -  جمع آوری خاک و نخاله های موردی در معابر اصلی توسط یک دستگاه خاور روباز انجام می گردد.

     3  - جمع آوری سرشاخه توسط دو دستگاه نیسان روباز بطور شبانه روز انجام می گردد.

    4 - شستشوی سنگ جداول دو بار در ماه هر 15 روز یک بار صورت می گردد.

     5- شستشوی المانها و پل های هوایی ماهیانه دو بار و در صورت نیاز بیش از دو بار انجام می گردد.

    6 - رفت و روب معابر اصلی بطور روزانه و معابر فرعی هر دو روز یکبار طبق برنامه ریزی انجام شده توسط 119 نفر کارگر انجام می گردد.