واحد درآمد

 

 

             عملکرد واحد درآمد درسال 95

 

جمع وصولی و درآمد (ريال)

438/121/070/375
 

 

ضمناً مبلغ 167/807/888/625ريال نيز بابت بدهی  افراد بصورت تهاتری وصول شده است .