واحد فنی وشهرسازی

 

شـــــــــــرح

3 ماهه اول

3 ماهه دوم

مورد

متر مربع

مورد

متر مربع

       پروانه ساختمانی صادر شده

300

138703

295

212793

 
 

شـــــــــــرح

6 ماهه دوم

مورد

متر مربع

                   پروانه ساختمانی صادر شده

507

337303