واحد نوسازی

 

     عملکرد واحد نوسازی منطقه سه در سال95

 

جمع پرداختی فیشهای صادره ( ريال)

29/280/950/000