احداث فضای سبز در سطح منطقه


موقعیت : پارک 14 معصوم ، فضای سبز نگارستان ، پارک زیتون و فضای سبز شهرک رزمندگان

کارفرما : شهرداری منطقه سه

هدف : ایجاد فضای سبز جهت رفاه حال شهروندان

مساحت انجام کار : 20000 مترمربع

مشخصات فنی : خاکبرداری و تعویض خاک محل با خاک زراعتی ، تهیه و نصب سنگ جدول ، مفروش نمودن پیاده روها

تاریخ شروع :1391/07/01

تاریخ پایان : در حال اجرا

هزینه انجام کار تاکنون : 700.000.000 ریال

به صورت امانی پیمانی اجرا گردیده است.