آزادسازی ادامه بلوار فضیلت


 آزادسازی ادامه بلوار فضیلت

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد ، آزادسازی ادامه بلوار فضیلت که بسیار حائز اهمیت و یکی از عمده مشکلات ترافیکی بود توسط واحد املاک این منطقه انجام گرفت . هدف عمده از اجرای این طرح اصلاح عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی منطقه ودسترسی خیابان فضیلت به بلوار فردوسی عنوان شده است

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)