آسفالت مجدد خیابان وزیری درسطح 17 هزار مترمربع وبا صرف هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و بیست وپنج میلیون ریال انجام گردید.

آسفالت مجدد خیابان وزیری درسطح 17 هزار مترمربع وبا صرف هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و بیست وپنج میلیون ریال انجام گردید.

جمع آوری آسفالت وزیرسازی مجدد خیابان وزیری وفرعی های آن وبخشی از خیابان ارشاد درسطح 17 هزار مترمربع و باصرف هزینه ای بالغ برچهار میلیارد و بیست وپنج میلیون ریال انجام گردید.

 

                                                                                                                                                                                                                          ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)