آسفالت ورودی قاسم آباد

 

 

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۴ ۱۳:۵۱

روکش آسفالت خیابان ورودی قاسم آبادوکوچه های فرعی واصلی آن انجام گردید.


روکش آسفالت خیابان ورودی قاسم آباد وکوچه های فرعی واصلی آن  به متراژ حدود 13000 متر مربع باصرف هزینه ای حدود 2.400.000.000 ریال انجام گردید.

                                                                                                                                                                                                     ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)