اصلاح هندسی و اجرای یوترن


نام پروژه : اصلاح هندسی و اجرای یوترن

موقعیت پروژه : تقاطع میدان جانباز به بلوار تیمسار فلاحی و بلوار شهید قندی جنب میدان ریاضی 

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : به صورت امانی 

مساحت کار انجام شده : 2000 مترمربع

مشخصات فنی پروژه : خاکبرداری ، زیرسازی ، آسفالت ، تخریب و جمع آوری سنگ جدول ، اجرای سنگ جدول ، جابجائی تاسیسات برق

تاریخ شروع : 1390/08/15

تاریخ پایان : 1390/12/15

هزینه انجام کار : 150.000.000 ریال

اقدامات انجام گرفته :

اجرای يوترن و اصلاح هندسی بلوار شهید قندی

خاکبرداری                                                                                    320 مترمکعب

 زيرسازی و آسفالت                                                                        1200 مترمکعب

تخريب و جمع آوري سنگ جدول                                                         1350 مترطول

تهیه و نصب سنگ                                                                          550 مترطول

تخریب آسفالت                                                                              1500 مترطول

 جابجائی تأسيسات برق (تيربرق)                                                       4 اصله   

اصلاح هندسی تقاطع میدان جانباز به بلوار تیمسار فلاحی

خاکبرداری                                                                                    250 مترمکعب

 زيرسازی                                                                                     600 مترمکعب

آسفالت                                                                                      600 مترمربع

تخريب و جمع آوري سنگ جدول                                                         200 مترمربع

 اجرای سنگ جدول                                                                        220 مترطول

 جابجائی تأسيسات برق (تيربرق)                                                       3 اصله  

 
اصلاح هندسی تقاطع میدان جانباز به بلوار تیمسار فلاحی

اجرای يوترن و اصلاح هندسی بلوار شهید قندی