آغاز عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار تیمسار فلاحی و خیابان جواد الائمه

آغاز عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار تیمسار فلاحی و خیابان جواد الائمه

 عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار تیمسار فلاحی و خیابان جواد الائمه

با اعتباری جمعاً بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال در دستور کار واحد عمران منطقه سه قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار تیمسار فلاحی و خیابان جواد الائمه در دستور کار واحد عمران منطقه سه قرار گرفت . ابوئی مسئول واحد عمران منطقه هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه های فوق الذکر را از محل اعتبارات سال جاری  منطقه ومبلغی  بالغ بریک میلیارد و 600میلیون ریال  اعلام نمود.