اقدام واحد اجراییات منطقه سه در جهت رفع خطر گودبرداریهای غیر مجاز و موانع و ساخت و سازهای غیر مجاز

اقدام واحد اجراییات منطقه سه در جهت رفع خطر گودبرداریهای غیر مجاز و موانع و ساخت و سازهای غیر مجاز

واحد اجراییات منطقه سه اقدام به پر کردن چند مورد گود غیر مجاز و جمع آوری مصالح و ضایعات و موانع در مسیر و پلمپ ساخت و سازهای غیر مجاز نمود .

      به گزارش روابط عمومی منطقه سه، به منظور پیشگیری از تخلف و ساخت و ساز غیر مجاز، در هفته گذشته مأمورین اجراییات منطقه سه با اخطار و اطلاع قبلی به مالک  اقدام به پرکردن 17 مورد گود برداری غیر مجاز درحد رفع خطر نمودند. همچنین به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، 3 مورد ساخت و ساز غیر مجاز تعطیل و پلمپ گردید و بر اساس تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها درجهت رفع سدمعبر 4 مورد سد معبر مصالح و ضایعات و موانع در مسیر جمع آوری گردید. احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه شهرداری ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند.