امانتداری یکی دیگر از کارمندان منطقه سه باعث خشنودی مال باخته شد ...

امانتداری یکی دیگر از کارمندان منطقه سه باعث خشنودی مال باخته شد ...

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد ، چندی پیش آقای مصطفی احمدی دهج یکی از کارمندان منطقه سه شاغل در واحد اسکن ، کیف پولی حاوی مبلغی بالغ بر 20.000.000 ریال ، دو عدد دسته چک ، یک عدد چک سفید امضاء ، دو عدد کارت عابر بانک همراه با رمز ، دفترچه بیمه و ... بود  را یافته و ضمن تماس با صاحب کیف که حتی اطلاعی از گم شدن کیف خود نیز نداشت ، ایشان را مطلع ساخته و باعث تقدیر و تشکر از سوی صاحب مال گردید .

گفتنی است امانت داری در ادارات با توجه به حجم وسیع مراجعین ، یکی از مهمترین و زیباترین صفاتی است که یک کارمند میتواند داشته باشد و این صفت پسندیده از سوی کارکنان شهرداری یزد بارها و بارها به نمایش گذاشته شده است .

                                                          روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد