آموزش فرهنگ شهروندی سرلوحه خدمات شهری

آموزش فرهنگ شهروندی سرلوحه خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، طی جلسه ای که با حضور مسئولین و ناظرین خدمات شهری در دفتر  مدیر منطقه سه تشکیل شد محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه از روند جمع آوری زباله و خدمات رسانی مناسب در سطح منطقه ابراز رضایت نمود و خدمتگزاری به همشهریان عزیز را از وظایف اصلی شهرداری عنوان و افزود: با آموزش وفرهنگ سازی و افزایش مشارکت همشهریان و دقت بیشتر در امر جمع آوری زباله  ونظارت بهتر بر رفت و روب معابرسطح شهر می توانیم شهری زیباترداشته باشیم . وی از اقدامات خدمات منطقه درآموزش چهره به چهره  با مراجعه به درب منازل ، نصب بنرهای اطلاع رسانی و ارتقاء فرهنگ مشارکت بین مجتمع های مسکونی ، تجاری وآموزشی در راستای ایجاد بستر ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت شهروندان تشکر و بر توسعه آموزش فرهنگ شهروندی در زمینه خدمات شهری تأکید نمود. در پایان جلسه عبدالعلی صداقتی معاونت خدمات شهری منطقه ضمن تشکر از همکاری و تلاش  ناظرین و پرسنل واحد خدمات شهری گزارشی از عملکرد تیم آموزشی در دوماه اخیر به مدیر منطقه ارائه نمود.