بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از سطح منطقه سه

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از سطح منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه ، اعضای کمیسیون عمران توسعه شورای اسلامی شهر یزد از سطح منطقه سه بازدید نمودند . در این بازدید که مدیر منطقه جناب آقای کشفی پور نیز آنها را همراهی می نمود به بررسی مسائل و مشکلات منطقه پرداخته شد .

                                                                        روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد