بازدید و ملاقات مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار یزد در منطقه به روایت تصویر

بازدید و ملاقات مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار یزد در منطقه به روایت تصویر

گزارش تصویری