برای حفظ سلامت پاکبانان و کارگران فضای سبز خود و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا نسبت به توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده اقدام شد.

برای حفظ سلامت پاکبانان و کارگران فضای سبز خود و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا نسبت به توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده اقدام شد.

ر پی شیوع ویروس کرونا و برای پیشگیری از این ویروس در بین کارگران، اقدامات ویژه‌ای در این راستا انجام پذیرفته و آموزش های لازم به پاکبانان داده شده است. شایان ذکر است توزیع مواد ضدعفونی کننده از جمله دستکش و ماسک در بین تمامی پاکبانان و نیروهای فضای سبز و تنظیف و ضدعفونی وسائل و ابزارآلات مورد نیاز آنان در دستور کار قرار گرفته و انجام پذیرفته است.