برخورد ریشه ای با تخلفات ساختمانی در منطقه سه

برخورد ریشه ای با تخلفات ساختمانی در منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به منظور توقف کامل ساخت وسازهای ساختمانی غیر مجاز ،رفع خطر و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ، عوامل اجرائیات با اخذ مجوز های لازم و همکاری واحد عمران منطقه مبادرت به پرنمودن شش مورد از گود های غیر مجاز نمودند. محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه ضمن تشکر از پرسنل معاونت خدمات شهری منطقه از شهروندان قانون مدار تقدیر و اخذ پروانه را جهت توسعه متوازن جهانشهر یزد ضروری واین اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه دانست.صداقتی معاون خدمات شهری منطقه نیز فعالیت واحد اجرائیات منطقه را تعیین کننده توقف تخلفات ساختمانی بازگو کرد و جهت تقویت تجهیزات واحد اجرائیات اظهار امیدواری نمود.