بهره برداری از فاز یک پیاده رو سازی بلوار شهید صدوقی

بهره برداری از فاز یک پیاده رو سازی بلوار شهید صدوقی

فاز یک پیاده رو سازی بلوار شهید صدوقی مورد بهره برداری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، فازاول عملیات پیاده روسازی ضلع شمالی بلوارشهید صدوقی انجام ومورد بهره برداری قرار گرفت . به گفته سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه سه با توجه به قدمت بیش از 10 سال از اجرای پیاده روسازی بلوار مذکوروهمچنین درخواستهای مردمی، بهسازی پیاده رو ضلع شمالی بلوار شهید صدوقی به عنوان یکی ازپر رفت و آمد ترین خیابان های شهر با صرف هزینه ای بالغ بر دومیلیارد ریال انجام شد.ایشان محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان ومراحل انجام این پروژه را شامل عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیروانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد وضمن تشکر از مدیر منطقه هدف از اجرای این پروژه را همسطح سازی پیاده روها و تسهیل دررفت و آمد شهروندان و ايجاد بستری مناسب جهت تردد روشندلان و در نهايت داشتن پياده رو استاندارد برشمرد. لازم به ذکراست محدده مذکور اخیراً به منطقه 4 الحاق شده است .