تاثیر رنگ آمیزی بلوارهای منطقه سه در افزایش رضایتمندی شهروندان

تاثیر رنگ آمیزی بلوارهای منطقه سه در افزایش رضایتمندی شهروندان

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات رنگ آمیزی بلوارها و میادین وورودیهای جنوبی و غربی شهر یزد که از پانزدهم بهمن ماه آغاز گردیده مراحل پایانی خودرا طی می نماید. محمدرضا حفیظی مدیر منطقه سه بهبود فضای بصری شهر وافزایش رضایتمندی شهروندان دارالعباده را بهترین ره آورد اجرای این پروژه عنوان وضمن تشکر از معاونت خدمات شهری و مدیر عامل سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری خواستار تداوم عملیات زیبا سازی وبهبود منظر شهری در منطقه گردید.عبدالعلی صداقتی معاون خدمات شهری منطقه نیز اعلام نمود طی چند روز گذشته بلوارهای تیمسار فلاحی ، مهر، شهیدان انتظاری،سعادت رنگ آمیزی شده وکماکان ادامه دارد.