تداوم اجرای احکام کمیسیون ماده صد در منطقه سه

تداوم اجرای احکام کمیسیون ماده صد در منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری وبه نقل از منصوری مدیر منطقه در راستای اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری و همچنین در جهت کاهش هزینه های اجرایی و عملیات با پیگیریهای واحد اجرای احکام شهرداری منطقه سه وهماهنگی با واحد اجراییات ، رای تخریب یک باب مغازه واقعدر صفاییه ملاصدرا نبش فرعی25 توسط مالک اجرا شد.