تداوم اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری در منطقه3

تداوم اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری در منطقه3

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری وبه نقل از منصوری مدیر منطقه در راستای اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری و همچنین در جهت کاهش هزینه های اجرایی و عملیات با پیگیریهای واحد اجرای احکام شهرداری منطقه سه وهماهنگی با واحد اجراییات ، رای تخریب 320 متر اسکلت فولادی در خیابان مجدالعلما اجرا شد.