تعویض ومرمت سنگ جدول های بلوار فلسطین

تعویض ومرمت سنگ جدول های بلوار فلسطین

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در ادامه عملیات تعویض و مرمت سنگ جدول های منطقه سه ،تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید بلوار فلسطین حد فاصل میدان امام موسی صدرتا تقاطع بلوارپروفسورحسابی انجام وآماده رنگ آمیزی گردید.سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه در این خصوص گفت : با عنایت به فرسودگی ونامناسب بودن سنگ جدول های طرفین ورفوژ میانی بلوارفوق الذکر، پروژه جدولگذاری این مسیر در دستور کار واحد عمران قرار گرفت .وی محل تامین هزینه این پروژه که با هدف زیبا سازی منظر شهری ونگهداری بهتر از فضای سبز بلوار انجام وتکمیل گردیده را از محل اعتبارات عمرانی منطقه عنوان وعملیات انجام پروژه را تخریب و تعویض سنگ جدول فرسوده با سنگ جدول جدید برشمرد .