تعویض ومرمت سنگ جدول های پارکهای درون محله ای

تعویض ومرمت سنگ جدول های پارکهای درون محله ای

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در ادامه عملیات تعویض و مرمت سنگ جدول های منطقه سه ودر راستای ساماندهی پارکهای سطح منطقه ،تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده کلیه پارکهای درون محله ای سطح منطقه آغاز ودرحال انجام می باشد.سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه در این خصوص گفت : عملیات انجام این پروژه که با هماهنگی سازمان سیما ومنظروفضای سبز شهری و با هدف زیبا سازی ونگهداری بهتر از فضای سبز پارکها و همچنین زیبا سازی منظر شهری درحال تکمیل می باشد شامل تخریب وتعویض سنگ جدول های فرسوده با سنگ جدول جدید و پیاده روسازی محوطه پارکهای مذکور می باشد. ضمناً محل تامین هزینه این پروژه از محل اعتبارات عمرانی منطقه سه می باشد .