تـداوم بهبود آراستـگی جهان شهر یزد درمنطقه سه

تـداوم بهبود آراستـگی جهان شهر یزد درمنطقه سه

عملیات پاکسازی و رفع سد معبر و نخاله برداری کلیه معابر در سطح منطقه سه آغازودر حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ،عملیات پاکسازی و رفع سد معبر و نخاله برداری کلیه معابر در سطح منطقه سه در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار گرفته ودرحال انجام می باشد. عبدالعلی صداقتی معاون خدمات شهری منطقه با بیان این مطلب که وجود نخاله های ساختمانی باعث مخدوش شدن چهره ی شهر شده ودرسطح منطقه مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده وبا عنایت  به قرار گرفتن این منطقه در مجاورت حریم شهر،ساماندهی محدوده هایی که نخاله ساختمانی درآن تخلیه شده دراولویت منطقه قرارگرفته وطی چند روز گذشته نخاله برداری وپاکسازی معابر اصلی و فرعی شهرک دانشگاه ، بلوار سعادت شهرک رزمندگان وبلوار فضیلت بطورکامل انجام گرفته است. وی ضمن تشکر وقدردانی از همکاری و مساعدت سازمان پسماند و کارکنان خدمات شهری منطقه افزود : جهت ایجاد منظر شهری و زیبایی بصیری پاکسازی و تسطیح ونخاله برداری کلیه معابر اصلی و فرعی منطقه سه درآینده ای نزدیک انجام خواهدشد.