تلاش پرسنل منطقه سه شهرداری جهت رفع آبگرفتگی معابر

تلاش پرسنل منطقه سه شهرداری جهت رفع آبگرفتگی معابر