ثبت جهانی شهر تاریخی یزد، گامی بلند در مسیر شکوفایی و توسعه پایدار

ثبت جهانی شهر تاریخی یزد، گامی بلند در مسیر شکوفایی و توسعه پایدار