جمع آوری کانکس غیر مجاز در کوچه19 پاسداران

جمع آوری کانکس غیر مجاز در کوچه19 پاسداران


جمع آوری کانکس غیر مجاز در کوچه19 پاسداران

به گزارش روابط عمومی منطقه سه وبه نقل از رمضانی سرپرست منطقه و با توجه به اشغال غیر مجاز در کوچه19 پاسداران واخطارهای متعدد خوشبختانه با همکاری وهمراهی آنها اجرائیات منطقه نسبت به جمع آوری کانکس و دیگر موارد اقدام نموده است.

صداقتی معاون خدمات منطقه گفت : جهت احقاق حق سایر شهروندان اخطارهایی به مالکین ساخت وسازهای غیرمجازداده شده و این اقدام نیز همچنان ادامه خواهد داشت .

هدف از اجرای احکام در مورد ساختمانهای غیر مجاز احقاق حقوق شهروندان دیگر می باشد.

وی خاطر نشان ساخت: اینگونه اقدامات در سطح منطقه از نقاط قوت مدیریت خدمات شهری است که خوشبختانه رضایت شهروندان را در پی داشته است.