جمع آوری یک عدد دکه اغذیه فروشی واقع در صفائیه ، خیابان تیمسار فلاحی

جمع آوری یک عدد دکه اغذیه فروشی واقع در صفائیه ، خیابان تیمسار فلاحی

مامورین اجرائیات و اجرای احکام منطقه سه، درراستای زیبا سازی و رفع سد معبر نسبت به جمع آوری  یک عدد دکه اغذیه فروشی واقع در صفائیه ، خیابان تیمسار فلاحی اقدام نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای زیبا سازی و رفع سد معبردر سطح منطقه  پس از طی فرایندهای قانونی ازسوی عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه سه و با حضور مالک نسبت به جمع آوری یک عدد دکه اغذیه فروشی واقع در صفائیه،  خیابان تیمسار فلاحی در تاریخ 95/11/12 اقدام گردید.