حصارکشی با دیوارهای بتنی

حصارکشی با دیوارهای بتنیهدف از اجرای طرح : زیباسازی نمای شهر

موقعیت : بلوار کوثر و زمینهای مجهول المالک بلوار آزادگان 

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : شرکت همیار بتن شیرکوه

مساحت کار انجام شده : 1450 مترمربع

مشخصات فنی : دیوارکشی بتنی با پایه و فنداسیون

تاریخ شروع : 91/12/10

تاریخ پایان : 91/12/25

هزینه انجام کار : 1.000.000.000 ریال