حفرچاه جذبی


موقعیت : سطح منطقه

کارفرما : شهرداری منطقه سه

هدف : جذب آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر

پیمانکار : شرکت افراز بادگیر

میزان کار انجام شده : 40 حلقه

مشخصات فنی : حفرچاه ، طوقه چینی و حمل خاکهای حاصل از حفاری به گود مجاز

تاریخ شروع : 91/06/01

تاریخ پایان : 91/12/05

هزینه انجام کار : 875.000.000 ریال